نمونه لینک باکس انتخابی شما

کد لینک باکس انتخابی شما

ابتدا رنگ بندی مورد نظر خودتان را برای لینک باکس مشخص نمائید:

  1. متن لینک باکس

  2. متن لینک باکس

  3. متن لینک باکس

  4. متن لینک باکس

  5. متن لینک باکس

  6. متن لینک باکس

  7. متن لینک باکس

  8. متن لینک باکس

  9. متن لینک باکس

  10. متن لینک باکس

اکنون سایز لینک باکس را مشخص نمائید:

 

عرض

 

نوع نمایش لینکهای لینک باکس را مشخص نمائید:

 

جدیدترین لینکها     لینکهای پر بازدید     لینکهای شانسی     لینکهای ویژه مدیریت

 

حداکثر لینکهای قابل نمایش :

 

تعداد لینک